19 listopada 2017

Projekty wentylacji Łódź

Oferujemy opracowanie projektów wentylacji, budowlanych i wykonawczych dla:

 • budynków mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych,
 • budynków biurowych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • obiektów przemysłowych i magazynowych
 • budynków hotelowych
 • obiektów handlowych
 • projekt wentylacji oraz sieci instalacji
 • Zobacz nasze realizacje

Projekty wentylacji Łódź

 • Układy wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi i rooftop z wykorzystaniem odzysków ciepła poprzez wymienniki obrotowe, krzyżowe lub glikolowe,
 • Projekty wentylacji, instalacje wentylacyjne dostosowane do funkcji budynku i przeznaczenia wentylacji – wentylacja dla potrzeb bytowych i sanitarnych, wentylacja komfortu, wentylacja przemysłowa,
 • Projekty wentylacji technologicznej (m.in. odciągi miejscowe przy emitorach zanieczyszczeń, itp.)
 • Pracujemy na rozwiązaniach takich firm jak ClimaGold, Swegon i innych.

Projekty klimatyzacji

 • bilanse zapotrzebowania chłodu dla budynków oraz wybór optymalnego systemu chłodzenia, dobór urządzeń dla potrzeb systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji chłodzenia opartych na wodzie lodowej i freonie,
 • instalacje klimakonwektorowe pracujące na wodzie lodowej o niskich parametrach,
 • projekty instalacji freonowych jednostkowych typu split, poprzez instalacje dla kilku pomieszczeń typu multisplit, do większych instalacji freonowych w systemach VRF obejmujących zasięgiem całe budynki,
 • instalacje chłodzenia z wykorzystaniem wodnych pomp ciepła ze szczególnym zastosowaniem w centrach handlowych.
 • Wykorzystujemy rozwiązania np: Midea, Haier czy Gree
Instalacje wod kan

Instalacje Wod-Kan

 • projekty przyłączy wodociągowych, bilanse zapotrzebowania na wodę, układy pomiaru zużycia wody,
 • projekty wewnętrznych instalacji bytowych i technologicznych wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
 • projekty układów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w oparciu zarówno o tradycyjne podgrzewacze zasilane z kotłowni lub węzłów cieplnych jak i pobierające energię ze źródeł odnawialnych takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne,
 • projekty stacji uzdatniania wody dla każdego poziomu pożądanej jakości wody,
 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów biurowych, przemysłowych, itp.
 • projekty sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe oraz stanowiska do podłączenia wozów bojowych straży pożarnej,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych hydrantowych,
 • projekty odprowadzenia ścieków bytowych i technologicznych,
 • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków, itp.,
 • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • projekty odwodnienia dachów w technologii tradycyjnej oraz podciśnieniowej wraz z podgrzewanymi wpustami,
 • projekty odprowadzenia wód deszczowych z terenu całej inwestycji poprzez sieci kanalizacyjne deszczowe uzbrojone w studnie oraz wpusty drogowe,
 • projekty układów oczyszczania ścieków z dróg i parkingów – układy separacji ropopochodnych, osadniki piasku,
 • bilanse oraz analizy sposobów zagospodarowania wód deszczowych w zależności od lokalnych warunków technicznych,
 • układy retencji, pompownie, regulatory przepływu, zbiorniki rozsączające i odparowujące ścieków deszczowych.

Projekty instalacji grzewczych

 • bilanse zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń i budynków; wybór optymalnego systemu ogrzewania dla danego typu obiektu,
 • określenie rocznego zużycia energii,
 • określenie kosztów eksploatacyjnych dla wybranego źródła energii, paliwa,
 • projekty instalacji centralnego ogrzewania oparte na grzejnikach, niskoparametrowych instalacjach ogrzewania podłogowego i ściennego,
 • projekty instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
 • projekty wodnych instalacji promiennikowych dla obiektów przemysłowych,
 • projekty instalacji ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych, nagrzewnic powietrza i central wentylacyjnych.

Zapewniamy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac. Wszystkie wykonywane przez nas dokumentacje są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

Zapraszamy do współpracy pracownie i biura architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne, klientów indywidualnych, firmy wykonawcze oraz administracje nieruchomości.

Prowadzimy również doradztwo w zakresie wystroju wnętrz Maremont.